Information

Journal of Jilin University(Earth Science Edition)
ISSN 1671-5888
CN 22-1343/P
主 任:蒋 函
编 辑:邱殿明 王晓丽
    刘 莉
电 话:0431-88502374
E-mail:xuebao1956@jlu.edu.cn
地 址:长春市西民主大街938号
    (130026)
WeChat

WeChat: JLDXXBDXB
随时查询稿件状态
获取最新学术动态

2021 Vol.51 No.1

2020 Vol.50 No.6

2020 Vol.50 No.5

2020 Vol.50 No.4
2020 Vol.50 No.6  pp.1615-1938   2020-12-11
2020 Vol.50 No.5  pp.1261-1614   2020-09-29
2020 Vol.50 No.4  pp.1003-1260   2020-07-29
2020 Vol.50 No.3  pp.675-940   2020-05-29
2020 Vol.50 No.2  pp.313-674   2020-03-31
2020 Vol.50 No.1  pp.1-312   2020-02-11